Evangelický kostel na Ostravici

Stavba evangelického kostela ve Starých Hamrech – Hamrovicích / Ostravici

Slavnostní položení základního kamene proběhlo 24. června 1874. Základní kámen posvětil  kněz senior Theodor Haase z Těšína. Kázání vedl kněz Bernard Folwarczny z Dolních Bludovic, dále byli při této události přítomni kněz Martin Haase z Moravské Ostravy, kněz helvétské konfese Gustav Jelínek ze Stříteže a kněz Jerzy Heczko z Komorní Lhotky.
Úpravy terénu a samotná stavba kostela však započaly už v roce 1873. Krásný pozemek na Hamrovicích byl získán po zesnulém Ondřeji Krhutovi, který přislíbil darovat kousek svého pole na kostel, k tomu byla od jeho rodiny dokoupena přiléhající půda, celkem asi 35 000 m2 (6 jiter a 380 čtverečných sáhů) za více než 700 zlatých.
Po 4 letech práce byl v létě 1877 kostel dokončen.
Jedná se o jednolodní novorenesanční stavbu s pětibokým presbytářem, boční sakristií a čtyřbokou 38 metrů vysokou věží nad vstupním průčelím. Oltář a kazatelnu vyrobil v roce 1877 Grycz v Ropici, zdobí ho čtyři sloupy se sochami evangelistů – Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Oltářní obraz Poslední večeře namaloval Ferdinand Pieczek z Místku. V Bochumi v Porýní – Vestfálsku byly pro kostel odlity dva železné zvony, jeden vážící 208 kg a druhý 115 kg. Varhany byly zakoupeny od evangelického sboru v polské Wisle. Starší nástroj opravil a v kostele nainstaloval mistr Hanke z Těšína.
Poblíž nového kostela byla postavena budova fary. Jednalo se o přízemní dům napůl zděný a napůl dřevěný.
Celková částka na postavení kostela a fary se vyšplhala na 10 000 zlatých.
V den svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1877 byl kostel slavnostně posvěcen. V domě Jana Zápalky, kurátora sboru a stavbyvedoucího, se konala slavnostní hostina pro duchovenstvo a vážené hosty.
Současně s výstavbou kostela byl na severním svahu pod kostelem založen evangelický hřbitov, který byl vysvěcen 1. listopadu 1877. 

Opravy kostela a fary
Kostel i fara prošly v průběhu let několika opravami a úpravami.
První rozsáhlejší oprava kostela a fary se uskutečnila roku 1924. Z této doby pravděpodobně pochází výmalba interiéru kostela s imitací ušlechtilého kamene.
V srpnu 1936 proběhla nutná oprava kostela i fary, týkala se hlavně likvidace dřevokazné houby, která objekty napadla. Byla seškrábána napadená omítka v obou objektech, v kostele byly odstraněny lavice a vybouráno okno na jihovýchodní straně. V roce 1939 byl kostel opatřen novou, cementovou omítkou. Zároveň byla natřena střecha kostela a věže.
Ještě před 2. světovou válkou byla původní šindelová krytina kostela překryta plechem.
V polovině roku 1946 byly opraveny varhany.
V roce 1950 došlo k opravě věže a opět natřena střecha kostela.
V letech 1962 – 1966 došlo k rozsáhlé adaptaci a přístavbě budovy fary o další patro. Byla též zmodernizována celá budova a zavedeno ústřední topení.
V roce 1969 byla zahájena dlouho připravovaná oprava kostela, která trvala až do roku 1970.  Postupně se opravila fasáda kostela, střecha a žlaby, byly také vyměněny dveře do sakristie a dveře obou bočních vchodů za nové, modřínové.
V roce 1984 byla provedena generální oprava interiéru kostela. Jednalo se o opravy podlahy a zdí v podkruchtí a v sakristii, opravené zdi byly bíle vymalovány, podlaha znovu natřena, kostelní lavice a sokl u oltáře byly opatřeny novým nátěrem a polstrováním, došlo také k nátěru kostelních oken zvenčí základní barvou.
Roku 1990 byl pořízen elektrický pohon zvonů a v roce 1997 byla zateplena okna kostela materiálem lexan.
Nátěr střechy kostela a věže byl obnovován v letech 1985, 1995, 1997 a 1998.
Na jaře 2017 a v roce 2018 bylo okolí evangelického kostela odlesněno a kostel se stal znovu po dlouhé době jednou z dominant Ostravice.
V roce 2019 byla kompletně zrekonstruována modlitebna na faře včetně instalace podlahového topení. Pro modlitebnu byl vyroben originální obřadní stůl z dubového dřeva. V témže roce byla také vyměněna plechová střecha hospodářské budovy u fary. Na podzim 2019 byla v rámci akce „Zeď, která spojuje“ postavena dobrovolníky suchá kamenná zeď lemující cestu pod kostelem.
Na jaře roku 2020 pracovali v kostele odborníci na likvidaci červotoče, který různou měrou napadl většinu dřevěného vybavení kostela. Na jejich doporučení byly odstraněny zadní kostelní lavice. Poté proběhla obnova a výmalba některých omítek. Podlaha byla také opravena a natřena.
V roce 2021 a 1922 došlo k rozsáhlým opravám na faře. Byla kompletně zrekonstruována kancelář, byt v 1. patře, byly obnoveny a vymalovány omítky ve sborové místnosti, na chodbách, schodišti, verandě, natřeny všechny radiátory, obměněn nábytek a další vybavení, došlo k opravě a znovuzprovoznění dlouho nepoužívaného kotle na pevná paliva a ústředního topení.
V roce 2023 byl odizolován obvod kostela a začalo se s úpravami v jeho okolí. Záměrem je zpevnit plochu před kostelem dlažbou, položit chodníky ke kostelu, upravit parkoviště a celkově zkulturnit okolí kostela parkovými úpravami, lavičkami a snad i herními prvky pro děti.